Perioada pe care o parcurgem este marcată de acutizarea dezechilibrelor sociale, dezbinarea fără precedent a societăţii româneşti, scăderea dramatică a încrederii cetăţenilor în institutiile şi autorităţile politice.

Într-o perioadă în care cifrele statistice, deşi arată o consolidare a dezvoltării economice ce permite o evoluţie pozitivă a posibilităţilor de creştere a veniturilor populaţiei, inflaţia şi creşterea galopantă a preţurilor anulează puterea de cumpărare a populaţiei.

Astăzi, deşi ca număr al populaţiei ne situam pe locul 7 în Europa, datorită slabei performanţe a economiei, România este a 16-a în Uniunea Europeană. Acest lucru implică măsuri şi iniţiative politice și trecerea la o economie bazată pe eficiență şi inovație.

Performanţele sistemului medico-sanitar, menţin România pe ultimele locuri în UE.

Planurile de dezvoltare a transportului agreate cu Uniunea Europena pentru finanţare s-au împotmolit în birocratie şi interese transpartinice, menţinând România la periferia performanţelor celorlalte state europene.

Comerţul exterior al României este orientat aproape unidirecțional, reducând astfel potenţialul economiei de participare eficientă la schimbul internaţional de bunuri şi valori.

O asemenea situație care a devenit deja o obișnuință pentru politicienii aflați la guvernare nu trebuie acceptată, pentru că obișnuința cu o asemenea stare lucruri este pericolul cel mai mare.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie”, prin activitatea sa promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii sale teritoriale.

Nu pretindem că suntem deținătorii adevărului absolut sau singura sursă de proiecte responsabile, dar credem că există soluții la situația actuală iar specialiștii noștri lucrează la astfel de proiecte întro viziune globală. Ne îndreptăm atenția către câteva domenii foarte importante.

CINE SUNTEM NOI ? CINE ESTE ADER

OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE DEZVOLTĂRII ROM NIEI ÎN VIZIUNEA PARTIDULUI ADER IN NOUA PARADIGMĂ A GLOBALIZĂRII.

II.1. ECONOMIA

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru creşterea importanţei unor sectoare ale economiei, cum ar fi, economia inteligentă bazată pe cunoaştere şi inovare şi industrii ecologice.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine ca o condiţie esentială a dezvoltării, asigurarea macroechilibrelor economice care să asigure convergenţa cu economiile şi mediile economice şi sociale din Uniunea Europeană.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră investiţiile publice ca un motor esenţial al dezvoltării care să asigure noi industrii pe orizontală, convergenţa regională, dezvoltarea echilibrată a tururor regiunilor ţării şi diminuarea disparităţilor teritoriale.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susține o economie care să aibă şi o componentă de stat, cu un management performant care să promoveze industriile şi activităţile inteligente, a căror profituri să alimenteze în mai mare masură propria dezvoltare.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine prin politicile sale sectoriale capitalului românesc, asigurarea unei concurenţe loiale cu societăţile şi mediul de afaceri străin.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici pentru atragerea de capital străin care să participle la dezvoltarea României, să asigure transfer de know- how, şi valoare adaugată suplimentară.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră întreprinderile mici şi mijlocii ca principal motor de dezvoltare a economiei.

În viziunea Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să fie sprijinite prin simplificarea legislației, prin măsuri fiscale care să le incurajeze şi să le permită atragerea unei cantităţi mai mari de forţă de muncă, prin sprijinirea micilor antreprenori şi prin dezvoltarea unei culturi antreprenorile timpurii.

II.2. AGRICULTURA

În concepţia Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” agricultura reprezintă o ramură esenţiala a economiei românesti, ca sursă definitorie a creşteri bunăstării sociale, ca resursă esenţială de dezvoltare şi creştere a încrederi ţării pe plan extern.

Politicile agricole reprezintă pentru Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” elemente esenţiale ale securităţii alimentare a României, o resursă importantă pentru asigurarea dezvoltării pe termen lung.

În politica Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” agricultura României este ramura economică ce promovează industrii ecologice cu consecinţe pozitive asupra sănătăţii populaţiei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” sprijină agricultura ca o ramură esenţială în promovarea exporturilor şi asigurarea veniturilor necesare dezvoltării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră că agricultura României, pentru a se menține în competiţie cu agricultura altor ţări europene, necesită resurse importante pentru investiţii dar şi măsuri economice şi fiscale similare cu ale altor ţări europene, care se recuperează cel mai rapid.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine prin politicile sale modernizarea agriculturii românesti prin introducerea celor mai noi tehnologii şi măsuri asiguratorii pentru siguranța și securitatea alimentară a populatiei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” promovează politici pentru o agricultură sustenabilă, predictibilă ca resurse de producţii, asigurarea necesarului de produse agroalimentare pentru piaţa internă şi creşterea exporturilor pe pieţele internaţionale.

II.3. INFRASTRUCTURA

În domeniul transporturilor obiectivul principal al Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îl reprezintă susţinerea proiectelor infrastructurii de transport terestru, maritim şi aerian, ca principal factor de susţinere a producţiei şi circulaţiei mărfurilor, pentru îmbunătățirea calității vieții.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie”, va promova politici de dezvoltare performante a infrastructurii pe baza programelor agreate la nivel European pentru dezvoltarea României şi Uniunii Europene.

Un loc important în politicile Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îl va ocupa promovarea de politici de dezvoltare regională şi locală pe termen mediu şi lung, regenerarea și revitalizarea zonelor urbane.

II.4. MEDIUL PRIVAT

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere ca prin îmbunatăţirea cadrului general să elimine toate piedicile birocratice pentru atragerea mai multor fonduri europene și crearea de locuri de muncă în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Un rol important dorim să îl aibă consultările permanenete cu mediul de afaceri, susținerea investițiilor majore ale antreprenorilor români.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere susţinerea unei predictibilităţi sporite a măsurilor fiscale pentru stimularea mediului de afaceri şi încurajarea investiţiilor străine directe.

II.5. MEDIUL

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru un mediu curat care să asigure un nivel de viaţă sănătos pentru populaţie.

Dorim să susținem activităţi care au în vedere încadrarea în politicile europene privitoare la mediu.

Ne propunem să promovăm politici de extindere a sistemelor moderne de management al deșeurilor, de protejare a naturii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune ca prin politici publice să dezvolte suprafeţe mari de împăduriri care să asigure o protecţie corespunzătoare a marilor comunităţi.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se pronunță pentru conceperea si punerea in practica a unui proiect național privind mangementul integrat si conservarea ariilor protejate având drept scop principal intarirea capacitatii de pregatire si implementare a planurilor de management al ariilor protejate la nivel local si national.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere la nivel național acordarea de sprijin pentru realizarea și întărirea cadrului instituțional necesar.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se pronunță pentru interzicerea intervențiilor economice în zona pădurilor virgine și a ariilor protejate

II.6. TURISMUL

În concepția Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” turismul trebuie să devină o ramură economică importantă a economiei româneşti.

Având în vedere capabilităţile acestuia de a atrage forţă de muncă specializată în domeniu, vom promova politici de încurajare a învaţământului de specialitate în acest domeniu.

Dorim să divesificăm categoriile de turism având în vedere posibilităţile pe care le oferă cadrul natural, patrimonial istoric, arhitectural şi cultural al României.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susține necesitatea unor politici de modernizare a infrastructurii turistice de la cele de transport până la cele de locuire şi profesionalizarea superioară a serviciilor.

În concepția Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” turismul, având în vedere potenţialul său de creştere, prin sustinere, prin politici sectoriale şi fiscale, trebuie să devină a treia ramură principală a economiei româneşti.

III. GUVERNARE DURABILĂ BAZATĂ PE ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE

Într-o lume tot mai mult influenţată de evoluţiile de globalizare, România trebuie să se încadreze în aceste strategii mondiale de dezvoltare, preluând toate beneficiile acestui uriaș proces.

România trebuie să evite izolarea, să foloseasca resursele uriaşe ale globalizării, intrând cu industrii şi activităţi performante în competiţia internaţională.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” apreciază că prin rezultatele cercetării ştiinţifice, oportunităţile pe care le oferă creşterea performanţelor tehnice ale produselor industriilor, produselor agricole ecologice de înaltă calitate, turismului innovator, sunt resurse capabile să menţină România în circuitul major de valori la nivel european şi mondial.

În acest scop, în viziunea Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” dezvoltarea durabilă a României se poate realiza printr-o politică generală care să includă un grup compact de strategii guvernamentale, la nivel local şi național asigurându-se dezvoltarea unitară a teritoriului.

IV. CULTURA ŞI TRADIŢIILE

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” apreciază cultura ca fiind elementul identitar esențial al românilor.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune ca valorificând istoria naţională să contribuim la consolidarea valorilor europene şi mondiale.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” sprijină participarea prin elementele culturale identitare proprii la circuitul internaţional de valori care să îmbogaţească patrimoniul cultural mondial.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de susţinere a realizării de opere fundamentale în domeniul educaţiei şi culturii.

Ne propunem să sprijinim elementele culturii scrise, să promovăm tradiţiile şi obiceiurile româneşti.

O atenţie deosebită dorim să acordăm sprijinirii prin politici culturale, conservarea şi promovarea obiceiurilor culturale rurale legate de sărbători, aniversări şi obiceiuri intrate în patrimoniul cultural românesc.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine cultura de masă prin investiţii în mediul rural în cămine şi centre culturale.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune realizarea în acord cu celelalte forţe politice, a unei viziuni care să conducă la o valorificare intensivă și extensivă a patrimoniului cultural al României.

V. EDUCAŢIA

Pentru Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” educația este un domeniu de interes național, pentru care alături de celelalte forţe politice dorim realizarea unui Agreement Național care să vizeze dezvoltarea învaţământului pe termen lung.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” reclamă necesitatea unei dinamici mult mai mare şi flexibilă a domeniilor de învaţământ astfel încât să fie capabil să se adapteze rapid evoluţiei societăţii şi nevoilor de dezvoltare durabilă.

Pentru creşterea interesului de a învăţa, de a creşte performanţele învaţământului şi motivarea resurselor umane, Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine programele intensive de modernizare şi dotare a infrastructurii şcolare, stimularea motivaţională a cadrelor didactice şi a întregului personal din învaţământ şi motivarea prin burse substanţiale a elevilor.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră inechitabil şi discriminatoriu sistemul actual de burse şi nivelul lor având în vedere solicitarea de efort pe care o fac cadrele didactice şi elevii; iar acest efort trebuie să aibă o recunoaștere socială corespunzatoare.

VI. SĂNĂTATEA

Viziunea Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” este că sănătătea trebuie privită în mod unitar. Disfuncţionalităţile majore din sistemul de sănătate sunt urmarea faptului că din punct de vedere propagandistic sănătatea a fost şi este privită, ori centrată pe cetăţean, ori pe sistem, ca atare. Rezultatele sunt vizibile şi se dovedesc a fi falimentare.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” concepe sănătatea ca un domeniu al Guvernării şi element de securitate naţională care arată nivelul nostru de civilizaţie, reprezentând cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea ţării, asigurând capacităţile de muncă şi creaţie ale poporului român.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” abordează prin politicile sale sănătatea ca un sistem unitar de valori umane, practici şi protocoale bazate pe rezultatele ştiintei, infrastructura medicală de cea mai înaltă calitate, un corp medical profesionist şi bine plătit care aduce potenţial de dezvoltare naţiunii, satisfacţie şi speranţă de viaţă la nivel european.

Conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi după exemplul altor ţări ca Norvegia, Suedia, etc., Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” propune renunțarea la “Pachetul de Bază de Servicii Medicale” şi să se revină la ” Acoperirea Universală a Serviciilor Medicale” pentru populaţia asigurată şi pe acestă bază să se ajungă, cât mai repede posibil, la conceptul nou în asistenţa medicală, respectiv la ” Medicina Personalizată” care are la bază dezvoltarea mijloacelor de diagnostic, în special a tehnicilor pentru diagnosticul molecular, respectiv a diagnosticului genetic şi de la acest nivel să poată fi recomandat tratamentul corespunzător bolii respective, adică un “diagnostic şi un tratament personalizat” .
Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine programul de construire a celor opt spitale regionale din care o parte cu fonduri europene.

Pentru asigurarea unui sistem medical de cea mai înaltă performanţă, Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici în domeniu, acţionând concomitent pe cei 3 factori: medici profesionişti şi personal medical mulţumiti, apreciaţi prin recunoaştere socială, clienţi sănătosi prin aplicarea de tehnici, metode şi de tratament de cea mai înaltă calitate şi infrastructură medicală performantă.

VII. SOCIAL

În domeniul social, Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune să realizeze cadrul general necesar pentru asigurarea unei forțe de muncă sănătoase și posibilităţi de viaţă decentă a populaţiei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va acţiona pentru recunoașterea socială a rolului copiilor şi tinerilor pentru dezvoltarea ţării, ei constituind rezerva de schimb a forţei de muncă înalt calificată a societăţii, prin promovarea unor politici de suport financiar şi stimularea creativităţii şi performanţei şcolare.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere proiecte de politici pentru recompensarea socială prin venituri şi măsuri fiscale a forţei de muncă active, aceasta fiind categoria socială cu cea mai mare implicare în dezvoltarea competitivă a ţării, în consrvarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi de identitate a poporului român, în angajarea benefică a României în procesul general al globalizării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere ca prin politicile sale de suport, să contribuie la valorificarea superioară a implicării sociale a pesoanelor active.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră necesară promovarea unor politici de recompensare morală, financiară şi economică pentru persoanele ieşite din spațiul muncii pentru recuperarea capacităţilor de efort şi sănătate consumate în perioada muncii active

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de recunoaştere şi respect social pentru persoanele pensionate şi de vârsta a treia prin crearea de oportunităţi de implicare în diverse activităţi recreative şi de consiliere.

Ne propunem ca persoanele de vârsta a treia să beneficieze de asistenţa medicală şi socială la nivelul standardelor europene, să li se asigure condiţiile de viaţă conform modelului social European.

VIII. FAMILIA

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru conservarea şi asumarea valorilor moral-creştine în cadrul familiei. Respectul pentru familie reprezintă pentru Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” un loc esenţial.

În conceptia Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” familia reprezintă locul cel mai nimerit pentru dezvoltarea demografică a unui popor, locul cel mai important în creşterea şi educaţia copiilor şi tinerilor.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de sprijin al familiilor, asigurarea incluziunii sociale a familiei, sprijinirea familiilor cu venituri reduse, prevenirea abandonului școlar.

Sprijinim şi promovăm politici de dezvoltare continuă a familiei și a sustenabilităţii ei, care să încurajeze o senectute demnă şi stimată de societate.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de suport pe grupuri ţintă de familii, astfel încât să se reducă gradul de vulnerabilitate a acestora, care să prevină excluziunea socială şi să asigure o mai mare capacitate de reinserţie într-o activitate utilă.

IX. TINERII

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră necesară reanalizarea politicilor la categoriile de vârstă tinere.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de susţinere şi recompense pentru tinerii cuprinsi în diverse sisteme de educaţie, pentru a-i pregati pentru intrarea în spatiul muncii, motivaţi, încrezători în capacitatea de muncă şi creatie şi stimei publice.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră actualul sistem de recompense şcolare anacronic, ce nu reprezintă un impuls şi o încurajare pentru elevi, pentru tineri de a-şi valorifica creativ propriile resurse.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” consideră necesară stimularea şi asigurarea condiţiilor necesare ca tinerii să se manifeste ca cetăţeni europeni, din care familie facem parte, să beneficieze de toate oportunităţile care li se oferă în plan internaţional.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere lansarea de politici care să dezvolte cultura antreprenorială pentru elevi şi studenţi în cadrul învaţământului preuniversitar şi universitar.

X. FEMEIA

Obiectivul principal în acest domeniu îl reprezintă eliminarea prejudecăţilor faţă de femei, asigurarea egalităţii de şanse şi gen şi combaterea discriminării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” promovează politici de combatere a violenţei domestice împotriva femeii şi promovează standardele de respect şi stimă faţă de femei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se pronunţă pentru promovarea femeilor în demnităţi politice şi administrative pe meritocraţie, implicare şi profesionalism.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” promovează o mai mare deschidere în dezbaterea schimbului între rolurile ”sexelor” și înlăturarea prejudecăților și stereotipiilor.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru politici de reducere a vârstei de pensionare a femeilor.

XI. DEMOCRAŢIA

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” sprijină politici care au în vedere promovarea dialogului social ca o componentă esnţială a democratiei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se manifestă ca o forţă politică care se delimitează de extremismul de orice fel inclusiv faţă de cel din viaţa politică.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se delimitează faţă de atitudini, provocări şi comportamente care duc la învrăjbirea populaţiei.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” promovează politici de consolidare a instituţiilor legal alese de populaţie, creşterea încrederii în instituţiile fundamentale ale statului român.

Partidul “ADER la Democrație, Educație și Reconstrucție“ promovează democraţia în strânsă legatură cu solidaritatea şi responsabilitatea socială.

Partidul “ADER la Democrație, Educație și Reconstrucție“ înțelege principiul solidarității ca fiind o formă de investiție colectivă în viitorul comun al tuturor membriilor societății.

În concepţia partidului “ADER la Democrație, Educație și Reconstrucție“, libertatea de decizie și acţiune impune și responsabilizare, iar acestă responsabilizare trebuie să vizeze atât cetățenii cât și toate autoritățile statului.

Realizarea acestor obiective de democraţie implică promovarea unui cadru legislativ modern, adaptat provocărilor actuale, care să garanteze, pe de o parte un cadru democratic modern și, în acelasi timp, să asigure un echilibru corect şi concret al democrației în raport cu protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor.

XII. JUSTIȚIA ŞI STATUL DE DREPT

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” este susţinătorul separaţiilor puterilor în statul român, în cadrul democratic garantat de Constituția României.

În viziunea Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” România şi românii trebuie să beneficieze de un sistem de justiție modern, eficient, accesibil și de calitate, adaptat cerințelor societății contemporane.

În conceptia Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, libertatea de acțiune individuală sau colectivă trebuie asociată întotdeauna cu responsabilitatea.

XIII. POLITICA DE SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI DE APĂRARE

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi concepe politica de apărare în stransă legătură cu apartenenţa sa la structurile euroatlantice.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” susţine apartenenţa României la NATO şi doreşte să participe cu responsabilitate la creşterea capacităţii de apărare a ţării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se pronunţă pentru alocarea anuală din Bugetul de Stat a resurselor financiare conform angajamentelor internaţionale pentru asigurarea compatibilităţilor cu celelalte armate din cadrul NATO.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru creşterea respectului pentru cei care slujesc ţara sub arme, şi a recunoştinţei sociale faţă de rezerviştii tuturor structurilor de arme precum şi faţă de cei care au participat sau participă din partea României în teatrele de operaţii din străinătate.

XIV. ROMÂNII DIN DIASPORA

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” are în vedere apărarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor români care trăiesc şi lucrează în afara graniţelor ţării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru înlăturarea discriminărilor negative privind drepturile democratice ale cetăţenilor români care trăiesc şi lucrează în afara graniţelor ţării.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici de reprezentare echilibrată a cetăţenilor români care trăiesc şi lucrează în afara graniţelor ţării cărora trebuie să li se acorde cel putin 30 de locuri în Parlamentul României.

În concepţia Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” trebuie asigurat dreptul constituţional de exprimare prin vot la alegeri. Din păcate, în actuala legislație procedurile sunt greoaie și prin intermediul acestora, românilor din afara granițelor ţării le este restrâns acest drept fundamental.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune ca prin toate demersurile să conştientizeze societatea şi toate forţele politice pentru a se asigura procedura de vot on-line.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va milita pentru politici de sprijinire a cetățenilor români care trăiesc şi muncesc în străinătate în ceea ce priveşte conservarea elementelor de identitate naţională, limbă, educaţie, cultură, tradiții şi obiceiuri româneşti.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova o politică pe termen mediu şi lung de asigurare a condiţiilor de reîntoarcere în ţară a cetăţenilor români care trăiesc şi muncesc în străinătate.

XV. O ROMÂNIE DEZVOLTATĂ ŞI PUTERNICĂ ÎN EUROPA

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” militează pentru o Românie profund integrată în Europa.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune să realizeze o participare activa a României în structurile de conducere şi decizie la nivel european.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” va promova politici transparente care să asigure o predictibilitate pe termen lung în Uniunea Europeană şi politicile generale ale Uniunii.

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” îşi propune consolidarea relaţiilor în cadrul parteneriatelor strategice la care România face parte în beneficiul reciproc.

Ne pronunţăm pentru diversificarea relaţiilor economice cu alte ţări promotoare de progres economic şi social în vederea asimilării efectelelor pozitive ale globalizarii.

Partidului “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” se pronunţă pentru consolidarea, diversificarea şi aprofundarea relaţiilor politice, economice cu Republica Moldova şi susţinerea fermă a eforturilor pe care aceasta le face pentru perspectivele integrării sale în Uniunea Europeană.