Pe 23 aprilie, Tribunalul Municipiului Bucureşti a emis o sentinţă civilă prin care a admis cererea formulată de partidul ADER, dispunând înregistrarea lui în Registrul partidelor politice.

 

                                                           STATUTUL PARTIDULUI ADER

 

PARTIDUL “ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE SI RECONSTRUCŢIE”

(ADER)

       Cuprins

CAPITOLUL I

DENUMIREA INTEGRAlĂ ȘI PRESCURTATĂ A PARTIDULUI

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PARTIDULUI

 

CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI “ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE”

 1. Cine poate fi membru
 2. Drepturi și obligații

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ

 1. Principii de organizare
 2. Organizaţia locală a ADER

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ. ORGANIZAȚIA ADER DIASPORA

 1. Organizația ADER la nivel județean și a municipiului București
 2. Organizațiile ADER din afara României

 

CAPITOLUL VI

ORGANISME DE CONDUCERE LA NIVEL NAȚIONAL

 1. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj
 2. Comisia Naţională de Cenzori
 3. Președintele partidului
 4. Prevederi generale

 

CAPITOLUL VII

PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

 1. La nivelul organizaţiilor locale, judeţene, de sector şi Diaspora
 2. La nivelul structurilor naţionale de conducere

 

CAPITOLUL VIII

STRUCTURI INTERNE ALE PARTIDULUI

 1. Organizaţia de Tineret
 2. Organizaţia de Femei

 

CAPITOLUL IX

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

 

CAPITOLUL X

COLABORAREA, ASOCIEREA, AFILIEREA, FUZIUNEA

 

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

  CAPITOLUL I

DENUMIREA INTEGRALĂ ȘI PRESCURTATĂ A PARTIDULUI

 

ARTICOLUL 1

Partidul “ader la democraţie, educaţie şi reconstrucţie”

(1) Denumit în continuare ADER, Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie” este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic a cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție;

(2) Denumirea integrală a partidului este “ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE”

(3) Denumirea prescurtată a partidului este ADER;

(4)Semnul permanent al partidului este:

 

(5) Descrierea semnului permanent. Semnul permanent al partidului întruchipează Pasărea Phoenix, cu aripile ridicate, iar coada păsării este tăiata drept. La baza păsării este scris cu litere majuscule bolduite “ADER”.

(6) Culoarea semnului permanent este grena conform Anexa 1;

(7) Semnul permanent este inscripționat pe drapelul partidului, pe materialele promoționale și pe documentele oficiale;

(8) Semnul electoral este același cu semnul permanent;

(9) Reprezentarea sub formă grafică, alb-negru și color, este redată în Anexa 1 a prezentului Statut;

(10) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel puțin 6 luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform Statutului și cu respectarea art. 25 și 26 din legea 14/2003.

 

ARTICOLUL 2

 • Drapelul ADER are culoarea grena cu semnul permanent inscripționat în centru.
 • Biroul Executiv Național aprobă imnul partidului.

 

ARTICOLUL 3

 • Sediul central al partidului este în București, Șos. Pantelimon nr.255, Sectorul 2.

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PARTIDULUI

 

ARTICOLUL 4

Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie și Reconstrucţie” urmărește numai obiective politice contribuind la exercitarea voinţei politice a cetățenilor români din interiorul și a celor din exteriorul granițelor României, în egală măsură.

ARTICOLUL 5

 • ADER este un partid de centru stânga, cu valori social-democrate și progresiste, preocupat de o politică socială echilibrată. Doctrina ADER este fundamentată pe principii ca: dreptate socială, libertate, echitate, justiție, șanse egale pentru toți, solidaritate.
 • ADER garantează membrilor săi competiția internă bazată pe merite și competență, dreptul de a fi aleși sau numiți în partid ori în funcții publice.

 

ARTICOLUL 6

Prin activitatea sa, Partidul “Ader la Democraţie, Educaţie și Reconstrucţie”promovează valorile și interesele naționale, contribuie la formarea opiniei publice și la funcționarea pluralismului politic, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice, stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.

OBIECTIVELE POLITICE URMĂRITE DE PARTIDUL “ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE” SUNT:

ARTICOLUL 7

(1) Prin activitatea sa, Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție”, promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii.
(2) Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție”, în întreaga sa activitate, urmărește numai obiective politice și militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.

ARTICOLUL 8

Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” își propune:

(1) Să contribuie la dezvoltarea economică și socială a României, a conștiinței civice a fiecăruia dintre cetățenii români.

(2) Să organizeze acțiuni de informare cu privire la drepturile civile, libertățile și drepturile fundamentale ale omului.

(3) Să contribuie la dezvoltarea conștiinței de implicare în activități a persoanelor interesate în realizarea programelor, proiectelor și activităților partidului.

(4) Să militeze pentru garantarea proprietății și încurajarea liberei inițiative în scopul dezvoltării durabile a României și asigurării progresului social.

(5) Să promoveze politici publice care au în vedere asigurarea sănătății populației.

(6) Să militeze pentru promovarea de politici publice care să ducă la creșterea calității învățământului românesc, prin investiții importante în resursele umane și infrastructură educațională în mediul preșcolar, școlar, preuniversitar și al învățământului superior de stat.

(7) Să inițieze dezbateri si proiecte cu privire la dezvoltarea durabilă la nivel local și național.

(8) ADER oferă sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii si a mediului rural românesc, promovând respectul pentru fermieri, pentru agricultori.

(9) Să organizeze dezbateri, colocvii și alte activități în vederea cunoașterii responsabilităților ce revin României, autorităților locale și centrale, cetățenilor, din Strategia Uniunii Europene “Europa 2020”.

(10) Să disemineze informații cu mediul de afaceri și autoritățile locale și centrale privind implicarea în realizarea de proiecte din Programele cu finanțare europeană.

(11) Să promoveze consolidarea valorilor fundamentale ale identității naționale a României.

(12) Să contribuie la conservarea, dezvoltarea și promovarea valorilor naționale și europene.

(13) Să promoveze dezvoltarea valorilor democrației și a statului de drept și independența justiției.

(14) Să militeze pentru promovarea valorilor familiei, a traditiilor culturale și istorice ale românilor.

(15) Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” susține combaterea discriminării de orice fel (de sex, de vârstă, de naționalitate, de rasă, de religie, de avere, de convingeri politice, de orientare sexuală, de handicap) și egalitatea tuturor în fața legii.

(16) Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” are în vedere să acționeze pentru asigurarea libertății de exprimare a cetățenilor, apărarea și promovarea libertății și independenței presei.

(17) Recunoaşterea rolului comunităţii, al familiei, tradiţiilor, culturii şi religiei în afirmarea identităţii naţionale. Sprijinirea programelor care au ca scop menținerea identității naționale în comunitățile românești din afara teritoriului României.

(18) Partidul “Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” susține necesitatea implementării de inițiative economice și programe sociale pentru a sprijini întoarcerea în țară a românilor plecați în străinătate, ca motor de dezvoltare economică și socială a țării.

(19) Sprijinirea programelor ce au ca scop menținerea identității naționale în comunitățile românești din afara teritoriului României.

(20) Să militeze pentru prezența activă a Romaniei în structurile Uniunii Europene și cele Euroatlantice.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI

 

 1. Cine poate fi membru al partidului

 

ARTICOLUL 9

Pot deveni membri ai partidului cetățenii care:

 • au drept de vot;
 • aderă liber la principiile și valorile partidului, recunosc și respectă Statutul ADER;
 • nu au suferit condamnări definitive pentru fapte antisociale grave, infracțiuni cu violență, trădare de țară;
 • se încadrează în standardele general acceptate de moralitate și etică și nu promovează comportamente xenofobe, rasiste sau care lezează interesele naționale;
 • au drept de asociere politică.

 

ARTICOLUL 10

 • Un cetățean român nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice;
 • Pot fi membri ai partidului ADER cetățenii români fără deosebire de etnie, avere, sex;
 • Pot deveni membri ai partidului ADER cetăţenii români cu domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în străinătate precum și cetățenii UE care domiciliază în România fără a avea cetățenie română.

(4) Primirea unui nou membru în partid se face pe bază de cerere (adeziune) completată cu datele principale de identificare. Cetățenii cu domiciliul în străinătate vor completa și cu locul de rezidență;

(5) Calitatea de membru al partidului se obține pe bază de adeziune adresată organismelor de conducere direct, prin poștă sau e-mail.

(6) Persoanele interesate pot aplica pentru adeziunea online, pe website-ul ADER.

 

ARTICOLUL 11

 • Înregistrarea adeziunii se face în Registrul Local de Evidență. Cetățeanul devine membru al partidului după aprobarea de catre biroul executiv al organizaţiei locale şi scurgerea intervalului de 15 zile de contestare;
 • Adeziunea se trimite în copie la secretariatul județean al ADER pentru crearea bazei de date cu membrii (Registrul Județean de Evidență);
 • Baza de date cu membri și susținători se completează/actualizează trimestrial, apoi anual la nivel național (Registrul Național de Evidență).

 

ARTICOLUL 12

Un membru poate aparține de o singură organizație locală.

ARTICOLUL 13

Calitatea de membru încetează:

 • prin demisie unilaterală în baza unei cereri;
 • prin dizolvarea organizației locale;
 • ca urmare a înscrierii într-un alt partid;
 • prin declararea ca independent;
 • ca o consecință a unei/unor sancțiuni;
 • pe perioada urmăririi penale;
 • prin suspendare;
 • prin autosuspendare;
 • prin excludere;
 • în caz de deces.

 

ARTICOLUL 14

Încetarea calității de membru al partidului ADER și suspendarea se înregistrează în Registrul Naţional de Evidență.

 

 1. Drepturi și obligații

ARTICOLUL 15

Membrii ADER au dreptul:

 • de a participa la ședințele organizației locale de care aparțin;
 • la libera exprimare;
 • de a avea inițiativă politică și de a fi consultați în chestiuni de importanță pentru partid;
 • de a vota;
 • de a candida sau a fi numiți pentru diverse funcții în partid sau în afara acestuia;
 • de a alege și a fi aleși.

 

ARTICOLUL 16

 • Un membru al partidului poate ocupa simultan două funcții de conducere, la niveluri diferite;
 • Pot ocupa funcții de conducere membrii cu domiciliul/reședința/locul de muncă în unitatea administrativ-teritorială unde funcționează respectiva organizație de partid.

 

ARTICOLUL 17

Membrii ADER au următoarele îndatoriri:

 • să respecte Statutul, regulamentele, deciziile luate de conducerea partidului, să cunoască Programul partidului;
 • să participe activ la activitatea organizației;
 • să nu acționeze împotriva intereselor partidului;
 • să plătească cotizația.

 

ARTICOLUL 18

Membrilor ADER care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin acțiunile lor prejudiciază partidul, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una dintre următoarele sancţiuni:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea pe o anumită perioadă din calitatea de membru de partid;
 3. suspendarea din funcția deținută;
 4. retragerea sprijinului politic pentru membrii ce dețin funcții în administrația publică, locală și centrală, în situația începerii urmăririi penale. Sancțiunea se aplică de către forul de conducere competent relativ la funcția deținută de către membrul respectiv, cu votul a 50% + 1 din membrii forului de partid statutar constituit;
 5. demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
 6. interdicția de a candida pentru funcții de conducere pe o perioadă determinată;
 7. excluderea din partid.
 8. Toate categoriile de sancțiuni se aplică cu votul a 50%+1 din numărul membrilor de partid prezenti.

 

ARTICOLUL 19

 • Contestațiile în cazul deciziilor de sancționare prin suspendare din calitatea de membru de partid sau dintr-o funcție în cadrul ADER se înaintează la Comisia de Etică și Arbitraj competentă;
 • Contestațiile pot fi făcute în termen de 15 zile;
 • În cazul admiterii contestației, repunerea în drepturi a celui sancționat se va efectua în termen de maxim 10 zile. 

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ

 

 1. Principii de organizare

 

ARTICOLUL 20

 • ADER are ca subdiviziuni organizații corespunzătoare organizării teritorial-administrative a țării:
 • comunale, orășenești/municipale, de sector;
 • județene și pentru municipiul București;
 • naționale;
 • Membrii ADER din afara granițelor țării activează în Organizația ADER Diaspora care are sediul în București;
 • Organizațiile de partid locale pot reprezenta partidul față de terți la nivel local, pot deschide conturi, răspund de gestionarea acestora;
 • În cadrul organizaţiilor pot activa structuri interne, organizate pe criterii specifice; vârstă, sex, profesie, ocupație, ș.a.

 

ARTICOLUL 21

 • Adunările generale și organismele de conducere ale ADER își pot desfășura activitatea doar dacă se întrunește majoritatea simplă a membrilor;
 • Deciziile organismelor de conducere ale partidului se stabilesc prin vot deschis;
 • Conducătorii organismelor de conducere se aleg prin vot secret;
 • Orice decizie luată de către organismele de conducere ale ADER este mandatorie pentru toți membrii partidului.

 

ARTICOLUL 22

 • Pentru participarea la adunările organizațiilor teritoriale și la Conferința Natională a partidului se stabilește o normă de reprezentare, funcție de numărul de membri ai organizațiilor și de rezultatele politice și electorale ale organizațiilor;

 

 1. Organizaţia locală a ADER

 

ARTICOLUL 23

Organizaţia locală a ADER se constituie din totalitatea membrilor de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, sector, municipiu).

 

ARTICOLUL 24

Organismele de conducere ale ADER la nivel local sunt:

 1. Adunarea Generală a membrilor organizației;
 2. Biroul Executiv, ca organ executiv.

 

ARTICOLUL 25

Adunarea Generală a membrilor sau a delegaților acestora, la nivel național, este organul suprem de decizie al partidului. Întrunirea acesteia are loc cel puțin o dată la doi ani sau de câte ori este necesar.

 

ARTICOLUL 26

 • Adunarea Generală se convoacă de către preşedintele Biroului Executiv sau, în cazuri excepţionale, de către preşedintele Biroului Executiv Judeţean, de către Preşedintele partidului sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei locale.
 • Cvorumul este îndeplinit dacă se întrunesc jumătate plus unu membri la prima convocare sau dacă, la a doua convocare, se întrunesc cel puțin 1/4 din membri. Organizația locală se dizolvă dacă nici la a doua convocare condiția cvorumului nu e îndeplinită.
 • În situații speciale (revocarea sau alegerea președintelui organizației precum și revocarea, alegerea sau completarea Biroului Executiv) se convoacă Adunarea Generală extraordinară.

 

 

 

ARTICOLUL 27

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • alege şi revocă preşedintele, secretarul general şi membrii Biroului Executiv;
 • alege şi revocă delegaţii şi supleanţii care reprezintă organizaţia locală în Consiliul Judeţean şi la Conferinta Națională a ADER;
 • discută și aprobă Raportul de activitate al Biroului Executiv al organizației și programul de acțiune propus pentru perioada ce urmează;
 • stabileşte nivelul cotizațiilor precum și bugetul propriu de venituri și cheltuieli și execuția acestuia;
 • aprobă candidații pentru funcțiile de conducere ale organizațiilor superioare ierarhic;
 • propune candidați pentru funcțiile din administrația publică locală la nivel de județ;
 • analizează rezultatele organizației după alegeri;
 • alte atribuții.

 

ARTICOLUL 28

 • Biroul Executiv reprezintă organismul executiv al organizației locale;
 • Componența Biroului Executiv:
 • președinte
 • secretar general
 • vicepreședinți
 • membri supleanți (până la 5 membri supleanți, funcție de numărul de membri și nivelul organizației locale);
 • Membrii Biroului Executiv sunt aleși pe o perioadă de 2 ani, pe bază de candidaturi individuale;
 • Președintele Biroului Executiv:
 • conduce ședințele Adunărilor generale și ale Biroului Executiv;
 • reprezintă organizația în raport cu terții;
 • poate da delegație, în unele situații, pentru anumite atribuții, secretarului general sau unui vicepreședinte al Biroului Executiv.
 • Biroul Executiv este organul de conducere al organizaţiei între Adunările generale cu întrunire lunară sau când este necesar. Convocarea se face de către președintele Biroului Executiv sau la solicitarea a minim 1/3 din membri.

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ. ORGANIZAȚIA DIASPORA

 

 1. Organizația ADER la nivel județean și municipiul București

 

ARTICOLUL 29

Organizaţia județeană a ADER se constituie din totalitatea organizaţiile locale de pe raza judeţului respectiv.

 

ARTICOLUL 30

 • Organismele de conducere la nivel județean sunt:
 • Consiliul Județean
 • Biroul Executiv Județean, ca organism executiv;
 • Organismele de conducere la nivelul municipiului București se asimilează cu cele la nivel județean.

 

ARTICOLUL 31

 • Delegații organizațiilor locale formează Conferința Județeană;
 • Consiliul Județean se convoacă cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar;
 • Din Consiliul Județean fac parte, cu drept de vot, membrii Biroului Executiv Județean;
 • Din Consiliul Județean mai fac parte parlamentarii locali, alte personae dacă aparțin ADER;
 • Consiliul Județean se convoacă de către președintele Biroului Executiv Județean, la cererea a minim 1/3 din membrii Organizatiei partidului sau, în mod exceptional, de către Președintele ADER;
 • Consiliul Județean întrunește cvorumul dacă sunt prezenți jumătate plus unu membri.

 

ARTICOLUL 32

Consiliul Județean are atribuțiile următoare:

 • alege şi revocă preşedintele, secretarul general şi membrii Biroului Județean;
 • alege şi revocă membrii Comisiei Județene de Etică și Arbitraj;
 • alege şi revocă membrii Comisiei Județene de Cenzori;
 • stabileşte nivelul cotizației pentru organizațiile locale din județ;
 • analizează și aprobă Raportul Comisiei Județene de Cenzori;
 • alte atribuții.

 

ARTICOLUL 33

 • Biroul Executiv Județean este organismul executiv al partidului la nivel de județ.
 • Biroul Executiv Județean este format din: președinte, secretarul general, vicepreședinți, conducători ai organizațiilor interne la nivel județean (femei, tineret, etc.);
 • Președintele Biroului Executiv Județean, ales pentru o perioadă de 4 ani:
 • conduce ședințele Consiliului Județean și ale Biroului Executiv Județean;
 • reprezintă organizația județeană în raport cu terții;
 • poate da delegație, în unele situații, pentru anumite atribuții, secretarului general sau unui vicepreședinte al Biroului Executiv Județean.

 

ARTICOLUL 34

 • Rezolvarea litigiilor apărute ca o consecință a abaterilor de la Statut și regulamente, precum și controlul, relativ la respectarea criteriilor de etică și integritate în cadrul structurilor teritoriale ale ADER, se realizează prin intermediul Comisiilor Județene de Etică și Arbitraj;
 • La nivel de județ activitatea finaciară, economică și administrativă a partidului este controlată de către Comisiile Județene de Cenzori.

 

ARTICOLUL 35

 • Membrii Comisiilor Județene de Etică și Arbitraj se aleg pentru o perioadă de 4 ani;
 • Membrii Comisiilor Județene de Cenzori se aleg pentru o perioadă de 4 ani;

 

ARTICOLUL 36

 • Comisia Judeţeană de Etică și Arbitraj se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei sau a minim 1/3 din membrii acesteia;
 • Comisia Judeţeană de Arbitraj este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4-10 membri;
 • Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei.

 

ARTICOLUL 37

Comisia Judeţeană de Etică și Arbitraj are următoarele atribuții:

 1. a) analizează şi cercetează reclamaţiile şi sesizările primite împotriva membrilor organizaţiei și propune soluţii organelor competente asigurându-se că se aplică proceduri corecte de decizie și că se respectă drepturile membrului în cauză;
 2. b) cercetează şi propune soluţii pentru rezolvarea dezacordurilor între membrii partidului, precum şi dintre membri şi organele de conducere ale ADER la nivel local şi judeţean;
 3. c) cercetează şi propune soluţii pt. rezolvarea dezacordurilor dintre organele de conducere ale ADER la nivel local şi judeţean;
 4. d) soluţionează contestaţiile contra hotărârilor de sancţionare a membrilor de partid.

 

 

 

ARTICOLUL 38

Activitatea Comisiilor Judeţene de Etică și Arbitraj se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj (CNEA), Regulament elaborat de către CNEA şi aprobat de Biroul Executiv Național, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.

ARTICOLUL 39

 • Comisia Judeţeană de Etică și Arbitraj prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene;
 • Hotărârile Comisiei Judeţene de Etică și Arbitraj pot fi atacate doar la Comisia Naţională de Etică și Arbitraj.

 

ARTICOLUL 40

 • Comisia Judeţeană de Cenzori se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei sau a minim 1/3 din numărul membrilor săi;
 • Comisia Judeţeană de Cenzori este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4-10 membri;
 • Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei.

 

ARTICOLUL 41

Activitatea Comisiilor Judeţene de Cenzori se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Cenzori (CNC).

 

ARTICOLUL 42

Comisia Judeţeană de Cenzori are următoarele atribuții:

 1. verifică activitatea financiar-contabilă la nivelul organizaţiei judeţene;
 2. verifică gestionarea patrimoniului organizaţiei judeţene;
 3. la nivel local și județean acționează pentru prevenirea disfuncționalităților în activitatea de gestionare a patrimoniului și cea financiar-contabilă şi remediază abaterile de la norme;
 4. prezintă rapoarte de activitate Comisiei Naţionale de Cenzori;
 5. exercită control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor locale şi asupra organizaţiilor judeţene ale ADER.

ARTICOLUL 43

Membrii Comisiilor Județene de Etică și Arbitraj nu pot fi membri în alte organisme de conducere ale partidului.

 

ARTICOLUL 44

Membrii Comisiilor Județene de Cenzori nu pot fi membri în alte organisme de conducere ale partidului.

 

 1. Organizațiile ADER din afara României

 

ARTICOLUL 45

 • Organizația ADER dintr-o anume țară unde există comunități de români se asimilează unei organizații locale, organismele de conducere având aceeași structură, conform prezentului Statut;
 • Organizațiile ADER din toate țările, excluzând România, constituie Organizația ADER din Diaspora.

 

ARTICOLUL 46

Principalul obiectiv al Organizației ADER Diaspora este acela de a promova și sprijini reîntoarcerea în țara a cetățenilor români.

 

ARTICOLUL 47

 • Organizația ADER Diaspora este constituită ca structură internă a partidului;
 • Membrii Organizației ADER Diaspora au dreptul de a-și exprima liber opiniile, inițiativele civice și politice și de a alege și a fi aleși;
 • Calitatea de membru al Organizației ADER Diaspora se obține pe bază de adeziune adresată organismelor de conducere direct, prin poștă sau e-mail.
 • Persoanele interesate pot aplica pentru adeziunea online, pe website-ul ADER .

 

CAPITOLUL VI

ORGANISME DE CONDUCERE LA NIVEL NAȚIONAL

 

ARTICOLUL 48

Organismele de conducere la nivel național sunt:

 • Conferința Natională, ca organism de conducere suprem al ADER, având atribuții similare cu Adunarea Generală a membrilor partidului;
 • Consiliul Național;
 • Biroul Executiv Național, organism executiv al ADER.

 

ARTICOLUL 49

 • Delegații organizațiilor locale formează Conferinţa Naţională;
 • La Conferinţa Naţională participă, cu drept de vot, membrii Biroului Executiv Național;
 • De asemenea, la lucrările Conferinţei Naţionale pot participa, cu drept de vot, parlamentari, europarlamentari, membri ai Guvernului, președinți ai organizațiilor județene, primarul general și viceprimarul capitalei, primari sau viceprimari de sectoare, consilierii generali – cu toții membri ai ADER;
 • Conferinţa Naţională se convoacă o dată la patru ani sau de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Național;
 • Conferinţa Naţională se poate convoca și la propunerea Consiliilor Județene care reprezintă minim 1/3 din membrii ADER;
 • Conferinţa Naţională întrunește cvorumul dacă sunt prezenți jumătate plus unu membri delegați ai organizațiilor locale;
 • La lucrările Conferinţei Naţionale a partidului pot participa invitaţi din medii politice, sociale, economice;
 • Propunerile pentru lista de invitați la Conferinţa Naţională sunt făcute de către Biroul Executiv Național.

 

ARTICOLUL 50

Conferinţa Naţională are următoarele atribuții:

 • alege şi revocă preşedintele, secretarul general, și membrii Biroului Executiv Național;
 • alege şi revocă membrii consiliului Național;
 • alege şi revocă membrii Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj;
 • alege şi revocă membrii Comisiei Naționale de Cenzori;
 • aprobă Programul politic, Statutul ADER precum și modificările ulterioare;
 • hotărăște reorganizarea sau dizolvarea partidului cu votul a 2/3 din numărul membrilor;
 • alte atribuții.

 

ARTICOLUL 51

Biroul Executiv Național este format din Președintele ADER, Secretarul General si vicepreședinți, conducătorii organizațiilor interne la nivel național (femei, tineret, etc.);

 

ARTICOLUL 52

Biroul Executiv Național are următoarele atribuții:

 • elaborează listele de propuneri pentru candidații la alegerile de nivel județean, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale;
 • coordonează activitatea structurilor naționale;
 • hotărăște crearea de noi organizații, în țară sau în afara țării;
 • hotărăște modificarea semnului permanent/electoral, a imnului sau sediului partidului;
 • hotărăște sancțiunile și aplicarea acestora;
 • alte atribuții.

 

ARTICOLUL 53

 • Organismul de conducere al ADER, în intervalul dintre două Conferințe Naționale, este Consiliul Național, cu întrunire anuală.
 • Biroul Executiv Național poate cere convocarea sa în mod extraordinar;
 • Consiliul Național se alege pentru 4 ani, prin vot secret;
 • Din Consiliul Național fac parte membrii propuși de Biroul Executiv Național al ADER, persoanele propuse de consiliile Județene, de la nivelul municipiul București și Organizația ADER Diaspora precum și reprezentanți ai structurilor interne ale partidului (femei, tineret, etc.).

 

ARTICOLUL 54

Consiliul Național are următoarele atribuții:

 • hotărăște în privința cotizației minime la nivel național și asupra repartizării acesteia după colectare;
 • hotărăște asupra alianțelor politice sau altor forme de asociere;
 • aprobă regulamentele de funcționare a partidului;
 • analizează și aprobă Raportul Comisiei Naționale de Cenzori;
 • Stabilește structura numerica a organizațiilor și a organelor executive ale partidului
 • alte atribuții prevăzute de Lege.

 

 

ARTICOLUL 55

 • La nivel național, activitatea financiară, economică și administrativă a ADER este controlată de către Comisia Națională de Cenzori;
 • La nivel național, rezolvarea litigiilor apărute ca o consecință a abaterilor de la Statut și regulamente, precum și controlul, relativ la respectarea criteriilor de etică și disciplină în cadrul structurilor ADER, se realizează prin intermediul Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj.

 

 1. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj

 

ARTICOLUL 56

 • Comisia Naţională de Etică și Arbitraj (CNEA) este aleasă de către Conferinta nationala a ADER pentru un mandat de 4 ani și are activitate permanentă;
 • Membrii CNEA, propuși de către Președintele ADER, sunt aleși de către Conferinta Nationala;
 • Conducerea CNEA este asigurată de preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă;
 • CNEA își desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

ARTICOLUL 57

Comisia Naţională de Etică și Arbitraj (CNEA) are atribuțiile următoare:

 1. desfășoară acțiuni preventive relativ la aplicarea prevederilor Statutului şi sesizează organismele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora;
 2. la sesizare sau din oficiu, cercetează şi constată incompatibilitățile, conflictele de interese, precum şi cazurile de încălcare a legilor, a Statutului sau a normelor morale de comportament de către membrii Consiliului Naţional, miniştri, secretari de stat, preşedinţi ai Consiliilor Judeţene;
 3. cercetează conflictele dintre organismele de conducere teritoriale sau dintre acestea și cele de nivel național, soluționează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Biroul Național;
 4. rezolvă contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate de Comisiile Județene de Etică și Arbitraj sau a municipiului București, prin hotărâri definitive;
 5. verifică aplicarea măsurilor sau sancţiunilor prevăzute de Statut;
 6. alte atribuţii.

ARTICOLUL 58

Hotărârile Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj pot fi contestate la Conferința Națională a ADER

 

 1. Comisia Naţională de Cenzori

 

ARTICOLUL 59

 • Comisia Naţională de Cenzori este aleasă de către Conferinta Naționala;
 • Membrii CNC sunt propuși de către Preşedintele ADER și aleşi de Conferinta Naționala;
 • Conducerea CNC este asigurată de preşedinte, vicepreşedinte şi un secretar, aleşi de membrii comisiei în prima şedinţă;
 • Comisia Naţională de Cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

ARTICOLUL 60

Comisia Naţională de Cenzori are atribuțiile următoare:

 1. verifică gestionarea patrimoniului și activitatea financiar-contabilă a organizațiilor de la toate nivelurile precum și pe cea a Organizației ADER din Diaspora;
 2. acționează preventiv la toate nivelurile pentru prevenirea disfuncționalităților în activitatea de gestionare a patrimoniului și cea financiar-contabilă şi remediază abaterile de la norme;
 3. prezintă rapoarte de activitate Consiliul Național și Conferintei Naționale a partidului;
 4. exercită control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor județene și cea a municipiului București.

ARTICOLUL 61

 • Membrii Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj se aleg pentru o perioadă de 4 ani;
 • Membrii Comisiei Naționale de Cenzori se aleg pentru o perioadă de 4 ani;

 

ARTICOLUL 62

Membrii Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj nu pot fi membri în alte organisme de conducere ale ADER.

 

ARTICOLUL 63

Membrii Comisiei Naționale de Cenzori nu pot fi membri în alte organisme de conducere a ADER.

 

ARTICOLUL 64

Președintele ADER:

 • este ales de către Conferinta Naționala pentru un mandat de 4 ani și este și Președintele Biroului Executiv Național;
 • conduce ședințele Consiliului Național, Biroului Executiv Național și ședințele Conferinței Naționale;
 • reprezintă partidul în relația cu terții și autoritățile;
 • emite decizii;
 • conduce negocierile politice în numele partidului;
 • poate da delegație, în unele situații, pentru anumite atribuții, secretarului general sau vicepreședinților.

 

 1. Prevederi generale

 

ARTICOLUL 65

 • Toate organismele de conducere ale ADER dețin mandate alese prin vot secret.
 • Persoanele care înlocuiesc membri revocați vor deține mandat doar până la termenul de expirare a mandatelor deja existente. 

 

ARTICOLUL 66

Deciziile organismelor de conducere (adunarea generala, Biroul Executiv local, Județean sau Național, Conferinta Naționala, Consiliul Județean sau Național) se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți afară de cazurile speciale.

 

CAPITOLUL VII

PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

 

ARTICOLUL 67

 • Adunările generale ale membrilor organizațiilor locale (comunale, orășenești, municipale) sunt statutare dacă cvorumul întrunește jumătate plus unu din numărul membrilor aflați în evidență la prima convocare și minim 1/4 din membri, la a doua convocare;
 • La nivel național, de municipiu București și nivel de organizații locale, ședințele organismelor de conducere ale ADER sunt statutare dacă se întrunește cvorumul de jumătate plus unu din numărul total de membri din componență.

 

ARTICOLUL 68

 • În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret. Votul deschis poate fi vot uninominal sau prin ridicare de mână;
 • În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de voturi, votul președintelui acelui organism este hotărâtor.

 

ARTICOLUL 69

În cadrul alegerii membrilor organismelor de conducere, a delegaților la forurile superioare sau în situația când se iau hotărâri care privesc persoane, este obligatoriu votul secret.

 

 

 

ARTICOLUL 70

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se iau în prezența a minim jumătate plus unu din numărul membrilor organismului și cu minim jumătate plus unu voturi, excepție făcând cazurile în care Statutul prevede altfel.

 

ARTICOLUL 71

 • Alegerea tuturor membrilor și președinților organismelor de conducere la nivelul organizațiilor locale, teritoriale, ale municipiului București și Diaspora se face prin vot secret.

 

 1. La nivelul organizaţiilor locale, judeţene, de sector şi Diaspora

 

ARTICOLUL 72

 • În vederea alegerii Biroului Executiv Local, Adunarea Generală desemnează prin vot, dintre participanţi/delegaţi, o Comisie de propuneri;
 • Comisia de propuneri îşi alege, dintre membrii săi, un preşedinte.

 

ARTICOLUL 73

Comisia de propuneri este formată din:

 1. 5-7 membri la nivelul Adunărilor Generale ale organizaţiilor locale sau ale organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti;
 2. 7-9 membri la nivelul Consiliilor Județene, municipiului Bucureşti și Organizației ADER din Diaspora.

ARTICOLUL 74

 • Comisia de propuneri primeşte şi analizează propunerile de candidaţi desemnaţi de Adunări generale sau consilii ori candidaturile din rândul membrilor, atât pe cele pentru funcţii individuale de conducere, cât şi pe cele de membrii ai organismelor de conducere colective sau ai comisiilor; verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Adunării Generale sau consiliului Județean un raport cu concluzii;
 • Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Adunării generale sau Consiliului Județean și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret;
 • Adunarea generală sau Consiliul Județean decide atribuirea directă a mandatelor (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi).

 

ARTICOLUL 75

 • Numărul membrilor Biroului Executiv Local este stabilit prin hotărâre a Biroului Executiv Județean sau de sector;
 • Numărul membrilor Consiliului Județean, Comisiei de Etică și Arbitraj şi Comisiei de Cenzori, la nivelul județului, municipiului Bucureşti și Organizația ADER din Diaspora este stabilit prin hotărâre a Biroului Executiv Naţional.

 

ARTICOLUL 76

 • În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la organizarea Adunărilor generale, a Consiliilor judeţene, a sectoarelor, a municipiului Bucureşti şi a Organizației ADER din Diaspora, acestea desemnează prin vot, dintre participanţi/delegați, Comisia de validare;
 • Comisia de validare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte.

 

ARTICOLUL 77

Comisia de validare este formată din:

 1. 5-7 membri la nivelul Adunărilor generale ale organizaţiilor locale sau ale organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti;
 2. 7-9 membri la nivelul consiliile Județene, municipiului Bucureşti și Organizației ADER din Diaspora.

 

 

ARTICOLUL 78

Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul şedinţei şi prezintă Adunării Generale sau Consiliului Județean un raport.

 

ARTICOLUL 79

 • În vederea numărării voturilor exprimate în cadrul adunărilor generale sau consiliilor Judeţene, de sector, a municipiului Bucureşti şi din Diaspora, acestea desemnează prin vot dintre participanţi/delegaţi o Comisie de numărare a voturilor;
 • Comisia de numărare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte.

 

ARTICOLUL 80

Comisia de numărare este formată din:

 1. 5-7 membri la nivelul adunărilor generale ale organizaţiilor locale sau ale organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti;
 2. 7-9 membri la nivelul consiliilor Județene, municipiului Bucureşti și Organizației Diaspora.

 

ARTICOLUL 81

Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor şi comunică rezultatul votului, printr-un raport, Adunării Generale sau Consiliului Județean.

 

 1. La nivelul structurilor naţionale de conducere

 

ARTICOLUL 82

 • În vederea alegerii organelor naţionale de conducere ale ADER se constituie Comisia de propuneri alcătuită din Preşedintele ADER, Secretarul General şi preşedinţii organizaţiilor judeţene, ai organizaţiilor de sector şi al municipiului Bucureşti;
 • Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte;
 • Comisia primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi, desemnaţi în prealabil de consiliile Judeţene, ale sectoarelor, al municipiului Bucureşti şi a Organizației ADER din Diaspora sau candidaturile din rândul membrilor, depuse la începutul lucrărilor, atât pe cele pentru funcţii individuale de conducere, cât şi pe cele de membri ai organelor de conducere colective sau ai comisiilor, verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Conferintei Nationale concluziile sale în cadrul unui raport;
 • Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Conferintei Nationale şi înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegaţi;
 • Conferinta Nationala poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidaţii care au obţinut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situaţie în care mandatul va fi atribuit candidatului care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

 

ARTICOLUL 83

Conferința Natională stabileşte prin vot numărul membrilor Consiliului Naţional, în conformitate cu limitele statutare.

 

ARTICOLUL 84

 • Pentru alegerea Preşedintelui Consiliului Naţional, se desemnează prin vot o comisie de propuneri din 5 membri;
 • Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte;
 • Comisia de propuneri analizează şi verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Consiliului Naţional concluziile sale, în cadrul unui raport;
 • Propunerile de candidatură care respectă condiţile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Naţional şi înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegaţi.

 

ARTICOLUL 85

 • În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Conferinta Nationala a ADER, delegaţii desemnează prin vot o Comisie de validare;
 • Comisia de validare, formată din 5-9 membri, îşi alege dintre membrii săi un președinte;
 • Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Conferintei Nationale un raport.

 

ARTICOLUL 86

 • În vederea numărării voturilor exprimate pentru alegerea organelor naţionale de conducere în cadrul Conferintei Nationale, delegaţii desemnează prin vot Comisia de numărare a voturilor;
 • Comisia de numărare, formată din 5-9 membri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte;
 • Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor şi comunică Conferinței Naționale rezultatul votului, printr-un raport.

CAPITOLUL VIII

STRUCTURI INTERNE ALE PARTIDULUI

 

ARTICOLUL 87

 • În cadrul a Partidului ”Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” se constituie și activează structuri interne, pe criterii specifice anumitor categorii sociale şi profesionale;
 • Structurile interne îşi pot constitui organizaţii proprii în cadrul organizaţiilor partidului de la toate nivelurile;
 • Structurile interne ale ADER (tineret, femei, etc.) se constuie în scopul promovării politicii partidului și punerii în practică a proiectelor, programelor, acțiunilor specifice categoriei respective;
 • Toate acțiunile structurilor interne ala partidului se corelează cu programul său politic.

 

ARTICOLUL 88

 • Aceste organizații (tineret, femei, etc.) se constituie la propunerea Biroului Executiv Național cu aprobarea Consiliului Național;
 • Fiecare organizație internă în parte funcționează după regulamente de organizare și funcționare specific aprobate de către Consiliul Național;
 • La nivelurile la care funcționează și colaborează, organizațiile interne își aleg organisme de conducere proprii aflate în subordinea conducerilor executive ale ADER de la nivelul respectiv;
 • Organizaţiile interne ale ADER se pot afilia la organizaţii internaţionale similare și pot colabora cu acestea cu aprobarea Biroului Executiv Național.

 

 1. Organizaţia de Tineret

 

ARTICOLUL 89

Organizația ADER de Tineret este formată din membri de partid care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

 

ARTICOLUL 90

 • Organizația ADER de Tineret are ca scop identificarea problematicilor specifice acestei categorii de vârstă;
 • Organizația ADER de Tineret elaborează strategii și programe specifice, aflate în strânsă concordanță cu programul politic al partidului;
 • În centrele universitare, sub coordonarea birourilor executive județene ale partidului, se pot înființa Cluburi Studențești.

 

 1. Organizaţia de Femei

 

ARTICOLUL 91

Organizația ADER de Femei este formată din membre de partid femei, care aderă la programul politic al partidului și activează pentru sprijinirea, promovarea și implicarea femeilor în societate.

 

ARTICOLUL 92

 • Organizația de Femei a ADER are ca scop identificarea problematicilor specifice femeilor;
 • Organizația de Femei a ADER are ca obiectiv elaborarea și implementarea de strategii și programe specifice legate de rolul femeii în societate, familie, viața politică, economică și culturală, corelate cu programul politic al partidului.

 

 

CAPITOLUL IX

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

 

ARTICOLUL 93

Partidul ”Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție”poate deține bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității sale specifice.

 

ARTICOLUL 94

Sursele de finanțare ale sunt:

 • cotizații ale membrilor;
 • donații, legate și alte liberalități;
 • venituri provenite din activități proprii;
 • subvenții de la bugetul de stat;
 • alte surse de finanțare.

 

 

ARTICOLUL 95

 • Operațiunile de încasări şi plăţi ale ADER se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise, potrivit legii, la bănci sediul în România;
 • Gestionarea fondurilor se face prin mandatari, numiți de organismele executive de la fiecare nivel de conducere;
 • Mandatarii financiari se numesc pentru perioadele campaniilor electorale (locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare).

 

ARTICOLUL 96

Membrii ADER plătesc o cotizație al cărei cuantum este stabilit de către Consiliul Național.

 

ARTICOLUL 97

Membrii de partid care îndeplinesc funcții de conducere alese în partid nu pot fi remunerați pentru activitatea lor.

 

CAPITOLUL X

COLABORARE, ASOCIEREA, AFILIEREA, FUZIUNEA

 

ARTICOLUL 98

 • Partidul”Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție” poate iniția și realiza diferite forme de colaborare, asociere, afiliere și fuziune, în plan intern dar și internațional cu mișcări politice, partide, alianțe sau cu alte entități civile, în scopuri comune;
 • Colaborările, asocierile, afilierile se propun de către Biroul Executiv Național și se validează de către Consiliul Național.

 

ARTICOLUL 99

Fuziunile cu alte mișcări/partide politice se propun de către Biroul Național și se validează de către Consiliul Național.

 

ARTICOLUL 100

Partidul își încetează activitatea:

 1. prin autodizolvare – hotărâtă de Conferința Națională, cu votul a peste 2/3 din numărul delegaților;
 2. prin dizolvare – pronunțată pe cale judecătorească sau prin hotărâre a Curții Constituționale;
 3. prin reorganizare în condițiile legii;
 4. prin constatarea încetării existenței sale prin inactivitate de către Tribunalul București, la cererea Ministerului Public, în conformitate cu Legea partidelor politice;
 5. în alte cazuri prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

ARTICOLUL 101

 • Prezentul Statut regelementează modul de organizare și funcționare a Partidului ”Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție”, stabilind principiile și normele obligatorii pentru organizații și pentru toți membrii săi, în concordanță cu dispozițiile legale.
 • Statutul se adoptă și poate fi modificat doar de către Conferința Națională a partidului.

 

ARTICOLUL 102

La Conferinţele organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi la Conferița Națională a partidului, pot participa, ca invitaţi: deputaţi, senatori, europarlamentari, demnitari de stat, primari, viceprimari şi consilieri locali, membri ai ADER care nu au fost aleşi ca delegaţi la aceste Conferinţe sau la Conferinta Nationala.

 

ARTICOLUL 103

 • Listele de consilieri locali la nivelul comunelor, de la nivelul orașelor și municipiilor, județelor și sectoarelor Municipiului București vor fi aprobate de catre consiliile organizațiilor partidului de la nivelul respectiv.
 • Listele de primari de comune, orașe și municipii vor fi aprobate de către consiliile județene ale partidului.
 • Lista de Consilieri Generali de la nivelul Municipiului București va fi aprobată de catre Biroul Executiv Central al Partidului.
 • Listele de primari de la nivelul municipiilor reședință de județ, cei de la nivelul sectoarelor municipiului București și cel pentru Municipiul București vor fi aprobați de catre Biroul Executiv Central al Partidului.
 • Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European si Președintele României vor cuprinde personalităţi locale sau centrale propuse de Birourile Executive Județene, respectiv cele ale municipiului București. Organul împuternicit să prezinte candidaţi la alegerile parlamentare, europarlamentare si prezidențiale este Biroul Executiv Naţional.

 

ARTICOLUL 104

 • Activitatea în cadrul partidului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut;
 • Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.

 

ARTICOLUL 105

Prevederile Legii partidelor politice completează prevederile prezentului Statut.

ANEXA 1. CU SEMNUL PERMANENT SUB FORMĂ GRAFICĂ ALB-NEGRU ŞI COLOR.

(1)Semnul permanent al Partidului “Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie” este:

(2). Descrierea semnului permanent. Semnul permanent al partidului întruchipează Pasărea Phoenix, cu aripile ridicate, iar coada păsării este la bază tăiata drept. La baza păsării este scris cu litere majuscule bolduite “ADER”.

(3) Culorile semnului permanent este grena.

(4) Semnul permanent este inscripționat pe materialele promoționale și pe documentele oficiale.

(5) Semnul electoral este același cu semnul permanent al partidului.

(6) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel puțin 6 luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform Statutului și cu respectarea legii.